Follow

Finished translating Solarpunk Manifesto to Polish!

I realized we don't really have a word for "sustainable" in Polish, the closest being a "balanced development". It's not "maintainable" either, so we came up with a new word: "trwalny", aligning more with "lasting" than anything else.

alxd.org/manifest-solarpunka-p

· · Web · 2 · 5 · 5
@alxd in the first word in the article you have a typo

@314 Derp. Thank you, updated. Seems 3 pairs of eyes are not enough.

@alxd something something darkest under the lamp

@alxd hm, może "manifest solarpunku" jako kierunku a nie jednego gościa?

@saper Zastanawialiśmy się nad tym, ale jako, że wszyscy używają "Cyberpunka", "Solarpunku" brzmi bardzo... obco.

@alxd bo to błąd... czemu do tego z wielkiej? "solarpunk", "solarpunku", "solarpunkowi", "solarpunk", "z solarpunkiem", "o solarpunku".

@alxd ok przejrzę to i pogadamy przez githuba, ok? :)

@alxd @saper
kto ci używa "Cyberpunka" w znaczeniu gatunku a nie pojedynczego przedstawiciela?

Poza tym, w radiu np. usłyszysz, że taki a taki utwór powstał w złotych latach "punku". Nie "punka". Jeśli w jednym miejscu odmieniamy dodając "-u", to uważam, że żadne "Cyber-", "Steam-", "Solar-" czy inny przedrostek nie powinien zmieniać tego jak odmieniamy słowo.

@wolf480pl @saper

Konsultowałem z tłumaczami (stąd Martyna w creditsach), którzy zaopiniowali, że jest to jeden z aktywnych sporów w języku polskim.

Mnie samemu lepiej brzmi -a, więc tak zostawiłem.

Możecie przetłumaczyć któryś z innych Solarpunkowych tekstów i będziemy się prześcigać na ilość źródeł, jak dobrzy wikipedyści :D

@alxd @wolf480pl chętnie poczytałbym o sporze na ten temat.... Czasem jednak lepiej pracować nad jednym tekstem razem, jak wikipedyści :)

Sign in to participate in the conversation
Writing Exchange

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!