Follow

Una persona que ni em coneix personalment s'ha enrecordat de mi, 27 anys després. Ens remuntem al 1992 i el crim d'Estat contra múltiples independentistes catalans.

vilaweb.cat/noticies/monstre-e

Va ser en aquell any i per aquells fets pels quals vaig començar a perdre la confiança en l'Estat, en qualsevol Estat, i en els mitjans de comunicació, en qualssevol mitjans de comunicació.

Moltes gràcies, Ramon. Tu i altres detingudes i innocents vau canviar les meves idees. Un dia hem de quedar.

· · Web · 1 · 1 · 2

@quimgil ostres he llegit l'article i no t'hi havia relacionat. Felicitats per aquest reconeixement sincer que t'han fet!

Sign in to participate in the conversation
Writing Exchange

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!