S.N.I.T. (Sporadische Nachtelijke Inspanningen T) ; bij de Eerste Hulp post — by Ronald Steegstra

write.as/van-voorbijgaande-aar

Show more

Read Write.as's choices:

Writing Exchange

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!